Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului
 Buletin informativ


Nume:
Email:

Partener Media


 

INVITA?IE DE PARTICIPARE PDF Imprimare Email

                                                                       INVITA?IE DE PARTICIPARE

               Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile - Ploiesti Prahova (AE3R-Ploiesti Prahova), cu sediul în Ploiesti , str. Elena Doamna nr. 2 , cod po?tal 100343, organizeaz? procedura de cerere de oferta , prin care dore?te s? achizi?ioneze „Servicii de consultanta pentru intocmirea planului energetic al judetului Prahova”, conform prevederilor caietului de sarcini.
               Se va depune ofert? pentru întreaga gam? de servicii solicitate. Nu se accept? oferte par?iale. Nu se accept? oferte alternative. Nu se accepta oferte in asociere. Nu se admit subcontractanti.
               Contractul de prestare servicii se va încheia pe o perioad? de: 6 luni.
               Documenta?ia procedurii se poate ridica de la sediul Ae3R –Ploiesti Prahova.
               Oferta ?i documentele care înso?esc oferta se vor depune la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova , pân? la data de 19.11.2010 , ora 10.00.
               Garan?ia de participare la procedur?, în valoare total? de 1.000 lei, se va constitui în favoarea Ae3R-Ploiesti Prahova pân? la data limit? de depunere a ofertelor in RO97RNCB0205108607100001 deschis la Banca Comercial? Român? – Sucursala Ploiesti.
               Procedura se va desf??ura la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova în data de 19.11.2010 , ora 11:00 ?i pot participa persoane juridice române, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condi?iilor Documenta?iei procedurii.
              Criteriul de atribuire este „pre?ul cel mai sc?zut”.
              Informa?ii privind desf??urarea procedurii se pot ob?ine zilnic la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova telefon 0244515454.

                                                                                                                        Director Executiv
                                                                                                                       POTLOGIA BOGDAN