Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului
 Buletin informativ


Nume:
Email:

Partener Media


 

Interne
Chestionar Proiect EmBuild PDF Imprimare Email

Stimati colegi,

Din martie 2016, AE3R Ploiesti-Prahova participa, alaturi de 9 parteneri europeni, printre care si prestigioasa agentie GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH din Germania, la proiectul european Embuild, care are ca obiectiv general sustinerea autoritatilor publice de la nivel local, regional si national sa formuleze strategii de renovare pentru sectorul de constructii care promoveaza renovarea profunda si faciliteaza accelerarea ratei de renovare.

Pentru a evalua situatia reala in acest domeniu deosebit de important, va rugam sa completati un scurt chestionar.
Va garantam pastrarea anonimatului si gestionarea strict confidentiala a raspunsurilor.

Completarea celor 17 intrebari dureaza numai cateva minute!

Apasati aici pentru a completa sondajul:
https://www.1ka.si/a/95194?language=17

Va multumim!

 
Regenerabilii, ingropati! Cota obligatorie de certificate verzi pe 2017, redusa la 8,3% PDF Imprimare Email

-        ANRE admite, într-o Scrisoare adresat? Ministerului Energiei, c? aceast? cot? bag? investitorii în insolven??, dar paseaz? problema la Ministerul Energiei.
-        Exist? ?i o a doua propunere de cot?, de 12,3% pentru 2017.


     Condi?ia: s? se modifice urgent Legea 220 Surpriz? de propor?ii pentru investitorii din sectorul regenerabilelor. Dup? ce au solicitat autorit??ilor, la modul imperios, în nenum?rate rânduri, cre?terea obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile pentru salvarea sectorului regenerabilelor, ace?tia constat? acum c? Autoritatea Na?ional? de Reglementare în domeniul Energiei –ANRE propune pentru anul 2017 o cot? cu mult redus?, de 8,3% . „Cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie (E-SRE) care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017 a rezultat ca fiind egal? cu 8,3% din consumul final brut de energie electric?. Men?ion?m faptul c? prin considerarea nivelului cantit??ii de energie electric? exceptat? a marilor consumatori electro-intensivi ca urmare a acordurilor de exceptare emise pe parcursul anului 2015 ?i a celor în curs de emitere în perioada 2016 – 2017, impactul certificatelor verzi în factura consumatorilor finali va cre?te pentru consumatorii finali neexcepta?i ajungând la valori cuprinse între 42 lei/MWh ?i 43 lei/MWh, care corespund unor consumuri exceptate între 8000 GWh ?i 9000 GWh”, se precizeaz? în Nota ANRE privind cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017, publicat? pe site-ul institu?iei.

Dup? trei ani la rând în care cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie a fost men?inut? la nivele sc?zute, ANRE love?te dramatic investi?iile din sectorul regenerabilelor prin aceast? cot? propus? de 8,3 %, comparativ cu 12,15% în 2016 , respectiv 17% cât s-a prev?zut ini?ial în Legea 220/2008, lege în baza c?reia s-au f?cut toate investi?iile din sector, reclam? investitorii din domeniu, care se declar? uimi?i ?i îngrijora?i de propunerea Autorit??ii. Potrivit acestora, decizia ANRE va aduce faliment în mas? garantat în industria energiei regenerabile.

Citeşte mai mult...
 
Termografii pentru cladirile aflate in patrimoniul CJPH PDF Imprimare Email

                Exper?ii Agen?iei pentru Eficien?? Energetic? ?i Energii Regenerabile "AE3R Ploie?ti-Prahova" vor realiza, astazi, 19.01.2011, radiografia termic? a cl?dirii Spitalului de Pediatrie Ploie?ti.
                În cursul s?pt?mânii trecute, s-au realizat inspec?ii termografice la Spitalul Jude?ean de Urgen?? Ploie?ti ?i Spitalul de Obstetric? ?i Ginecologie, unit??i aflate în subordinea Consiliului Jude?ean Prahova.
                În baza rezultatelor rapoartelor termografice, conducerea Consiliului Jude?ean Prahova inten?ioneaz? s? acceseze fondurile de mediu în vederea anvelop?rii cl?dirii ?i, implicit, reducerii cheltuielilor de func?ionare aferente.
                Din primele rezultate, la Spitalul Jude?ean de Urgen?? se impune reabilitarea total? a cl?dirii.

 
INVITA?IE DE PARTICIPARE PDF Imprimare Email

                                                                       INVITA?IE DE PARTICIPARE

               Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile - Ploiesti Prahova (AE3R-Ploiesti Prahova), cu sediul în Ploiesti , str. Elena Doamna nr. 2 , cod po?tal 100343, organizeaz? procedura de cerere de oferta , prin care dore?te s? achizi?ioneze „Servicii de consultanta pentru intocmirea planului energetic al judetului Prahova”, conform prevederilor caietului de sarcini.
               Se va depune ofert? pentru întreaga gam? de servicii solicitate. Nu se accept? oferte par?iale. Nu se accept? oferte alternative. Nu se accepta oferte in asociere. Nu se admit subcontractanti.
               Contractul de prestare servicii se va încheia pe o perioad? de: 6 luni.
               Documenta?ia procedurii se poate ridica de la sediul Ae3R –Ploiesti Prahova.
               Oferta ?i documentele care înso?esc oferta se vor depune la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova , pân? la data de 19.11.2010 , ora 10.00.
               Garan?ia de participare la procedur?, în valoare total? de 1.000 lei, se va constitui în favoarea Ae3R-Ploiesti Prahova pân? la data limit? de depunere a ofertelor in RO97RNCB0205108607100001 deschis la Banca Comercial? Român? – Sucursala Ploiesti.
               Procedura se va desf??ura la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova în data de 19.11.2010 , ora 11:00 ?i pot participa persoane juridice române, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condi?iilor Documenta?iei procedurii.
              Criteriul de atribuire este „pre?ul cel mai sc?zut”.
              Informa?ii privind desf??urarea procedurii se pot ob?ine zilnic la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova telefon 0244515454.

                                                                                                                        Director Executiv
                                                                                                                       POTLOGIA BOGDAN

 
Eficienta si Performanta Energetica PDF Imprimare Email

                 „Eficienta si Performanta Energetica”
          23 septembrie 2010

 

               Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti – Prahova” impreuna cu membri sai fondatori, Consiliul Judetean Prahova si Primaria Municipiului Ploiesti, organizeaza, in colaborare cu Prahova Business si Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti, evenimentul „Eficienta si performanta energetica” – conferinta dedicata promovarii eficientei energetice, ce va avea loc in data de 23 septembrie 2010 in aula Universitatii Petrol si Gaze Ploiesti, incepand cu ora 9:00.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email

Prahovenii pot accesa fonduri de un million de euro prin Programul “Casa Verde”

 

                                      Agen?ia pentru Eficien?? Energetic? ?i Energii Regenerabile Ploie?ti – Prahova “AE3R Ploiesti – Prahova” v? informeaz? c? Administra?ia Fondului de Mediu a aprobat deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor īn cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de īncalzire care utilizeaz? surse regenerabile, inclusiv īnlocuirea sau completarea sistemelor clasice de īnc?lzire” īncepānd cu 1 iulie 2010. Suma alocat? jude?ului Prahova pentru aceast? sesiune de finan?are este de 4.210.786 lei.

Citeşte mai mult...
 
Eficienta si performanta energetica PDF Imprimare Email

                Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti – Prahova, in colaborare cu Prahova Business, organizeaza pe 23 septembrie 2010, in aula Universitatii Petrol si Gaze Ploiesti, conferinta „Eficienta si performanta energetica” – conferinta dedicata promovarii eficientei energetice si vizeaza o eficientizare a comunicarii intre specialistii in domeniu si publicul tinta de pe teritoriul judetului Prahova, comunicare ce reprezinta o componenta esentiala pentru atingerea tintei globale de 20% pana in 2020 la nivelul UE: reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 , reducerea consumului de energie cu 20% si cresterea ponderii energiei produse din surse regenerabile pana la 20%.           

Citeşte mai mult...
 
"Energia- O noua atitudine"- Un real succes PDF Imprimare Email

„ Energia – O noua atitudine”
Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” Ploiesti
14 aprilie 2010

             In data de 14 aprilie 2010, Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile "AE3R  Ploiesti – Prahova" a organizat, impreuna cu Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” Ploiesti, actiunea “Energia – O noua atitudine”. Evenimentul face parte dintr-o serie de astfel de manifestari desfasurate la nivelul liceelor ploiestene, acest liceu fiind primul care beneficiaza de aceste informatii.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email

                       AGENTIA PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI ENERGII REGENERABILE "AE3R PLOIESTI- PRAHOVA" organizeaza, miercuri, 14 aprilie 2010, ora 10, la Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” Ploiesti, evenimentul “Energia – O noua atitudine”, eveniment ce are drept scop informarea elevilor in domeniul energiei regenerabile si a eficientei energetice, apropierea elevilor fata de acest domeniu si deprinderea unor bune practici in vederea economiei de energie. La eveniment va participa si dnul Mircea COSMA, presedinte AE3R si presedintele Consiliului Judetean Prahova si alti reprezentanti ai autoritatilor locale si judetene. Evenimentul face parte dintr-o serie de astfel de manifestari desfasurate la nivelul liceelor ploiestene.

 
PDF Imprimare Email

                    AGEN?IA PENTRU EFICIEN?? ENERGETIC? ?I ENERGII REGENERABILE “AE3R PLOIESTI- PRAHOVA” are deosebit? pl?cere de a v? invita sa participati pe 27 mai 2010, Hotel Intercontinental, Bucuresti, la Conferinta Nationala “Performan?a Energetic? a Cl?dirilor si Instala?iilor Aferente”, avānd titlul “Auditorul Energetic, Efectul de Sera si Cladirile Verzi”, organizata de catre Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania.

                   Tematica propus?:

                   1. MASA ROTUNDA CU PARTICIPAREA REPREZENTANTILOR MDRT, AI ASOCIATIILOR PROFESIONALE, ASOCIATIILOR DE NOTARI, ASOCIATIILOR DE AGENTII IMOBILIARE ETC.: 

                   • CERTIFICAREA LOCUINTELOR SI IMPACTUL ASUPRA PIETEI IMOBILIARE;
                   • ANALIZA CRITICA A Mc001/2006 SI A NORMELOR TEHNICE CONEXE;
                   • ANALIZA SOFTURILOR DE CERTIFICARE SI AUDITARE ENERGETICA;
                   • CALITATEA LUCRARILOR EXECUTATE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL MULTIANUAL DE REABILITARE TERMICA CONF. OUG 18.

                  2. PREGATIREA SI EXAMINAREA SPECIALISTILOR IN VEDEREA ATESTARII CA AUDITORI ENERGETICI; SOLUTII DE VERIFICARE LA NIVEL NATIONAL A SERVICIILOR DE CERTIFICARE SI AUDITARE PRESTATE DE AUDITORII ENERGETICI; PROPUNERILE C.A.E.- A.I.I.R. IN VEDEREA AMELIORARII LEGISLATIEI ACTUALE SI IMPLEMENTARII PROGRAMELOR NATIONALE/EUROPENE DE CRESTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRILOR DIN ROMANIA.

                 3. SOLUTII MODERNE DE CRESTERE A PEC: CAZUL ANVELOPEI. CONCEPTELE DE CASA PASIVA SI CASA VERDE. EFECTUL DE SERA: EVOLUTIONISM VERSUS CREATIONISM.

                 4. SOLUTII MODERNE DE CRESTERE A PEC: CAZUL INSTALATIILOR. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE. Īn masura in care sunteti interesati de participarea la acest eveniment, va rugam sa ne contactati pentru detaliile legate de programul complet si costurile aferente.

                 AGEN?IA PENTRU EFICIEN?? ENERGETIC? ?I ENERGII REGENERABILE “AE3R PLOIESTI- PRAHOVA”
                 tel.: 0244/515454
                 e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza