Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

Programul "Casa Verde" PDF Imprimare Email
Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului
- a apărut Ghidul solicitantului -

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţile centrale care pot depune proiecte de finanţare a sistemelor de încălzire destinate imobilelor din patrimoniu sau aflate în administrarea acestora, inclusiv pentru unităţile sanitare, instituţiile de învăţământ, aşezămintele sociale, culturale şi pentru asociaţiile de proprietari cu personalitate juridică. Alocarea din fondul pentru mediu a sumei necesare finanţării programului se face anual, în limita fondurilor stabilite cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre de guvern. Pentru anul 2009, suma prevăzută pentru derularea programului este de 310.000 mii lei.

Unităţile administrativ teritoriale pot solicita finanţare pentru mai multe locaţii în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare. Finanţarea este nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului, urmând ca procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat să constituie contribuţia proprie a solicitantului din surse financiare proprii.

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului penteru Mediu, se acordă în procent de 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului. De menţionat este faptul că în cazul proiectelor depuse de unităţile adminitrativ-teritoriale pentru asociaţii de proprietari cota de participare se va stabili în consiliul local.

Sunt finanţate:
a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform studiului de prefezabilitate (instalaţii, subansamble, construcţii aferente instalaţiilor);
b) cheltuieli cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
c) taxa pe valoare adăugată (TVA);
d) cheltuieli cu consultanţa, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate în limita a 6% din cheltuielile eligibile.

Pentru anul 2009 se vor organiza 2 sesiuni de depunere a proiectelor finanţate în cotă aproximativ egală:
- sesiunea I – 150.000 mii lei; perioada 15 – 31 iulie;
- sesiunea a II – a cu 160.000 mii lei; perioada 1 – 15 septembrie.

Ordinul 565 2009Ghidul solicitantului