Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului
 Buletin informativ


Nume:
Email:

Partener Media


 

Energie eolian? PDF Imprimare Email
 
Energia eolian? este o surs? de energie regenerabil? generat? din puterea vântului. La sfâr?itul anului 2006, capacitatea mondial? a generatoarelor eoliene era de 73904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie electric?.
 
De?i înc? o surs? relativ minor? de energie electric? pentru majoritatea ??rilor, produc?ia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 ?i 2006, ajungându-se ca, în unele ??ri, ponderea energiei eoliene în consumul total de energie s? fie semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%).
 
Vânturile se formeaz? deorece soarele nu înc?lze?te P?mântul uniform, fapt care creeaz? mi?c?ri de aer.
 
Energia cinetic? din vânt poate fi folosit? pentru a roti ni?te turbine, care sunt capabile de a genera electricitate. Unele turbine pot produce 5 MW, de?i aceasta necesit? o vitez? a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de kilometri pe or?. Pu?ine zone pe p?mânt au aceste viteze ale vântului, dar vânturi mai puternice se pot g?si la altitudini mai mari ?i în zone oceanice. Energia eolian? este folosit? extensiv în ziua de ast?zi, ?i turbine noi de vânt se construiesc în toat? lumea, energia eolian? fiind sursa de energie cu cea mai rapid? cre?tere în ultimii ani. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25% din timp, acest procent crescând iarna, când vânturile sunt mai puternice.
 
Se crede c? poten?ialul tehnic mondial al energiei eoliene poate s? asigure de cinci ori mai mult? energie decât este consumat? acum. Acest nivel de exploatare ar necesita 12,7% din suprafa?? P?mântul (excluzând oceanele) s? fie acoperite de parcuri de turbine, presupunând c? terenul ar fi acoperit cu 6 turbine mari de vânt pe kilometru p?trat. Aceste cifre nu iau în considerare îmbun?t??irea randamentului turbinelor ?i a solu?iilor tehnice utilizate.
 
Avantaje
 
În contextul actual, caracterizat de cre?terea alarmant? a polu?rii cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai important? reducerea dependen?ei de ace?ti combustibili. Energia eolian? s-a dovedit deja a fi o solu?ie foarte bun? la problema energetic? global?. Utilizarea resurselor regenerabile se adreseaz? nu numai producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformuleaz? ?i modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia eolian? în special este printre formele de energie regenerabil? care se preteaz? aplica?iilor la scar? redus?.
 
• Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substan?e poluante ?i gaze cu efect de ser?, datorit? faptului c? nu se ard combustibili.
• Nu se produc de?euri. Producerea de energie eolian? nu implic? producerea nici unui fel de de?euri.
• Costuri reduse pe unitate de energie produs?. Costul energiei electrice produse în centralele eoliene moderne a sc?zut substan?ial în ultimii ani, ajungând în S.U.A. s? fie chiar mai mici decât în cazul energiei generate din combustibili, chiar dac? nu se iau în considerare externalit??ile negative inerente utiliz?rii combustibililor clasici.
 
În 2004, pre?ul energiei eoliene ajunsese deja la o cincime fa?? de cel din anii 80, iar previziunile sunt de continuare a sc?derii acestora, deoarece se pun în func?iuni tot mai multe unit??i eoliene cu putere instalat? de mai mul?i megawa?i.
 
• Costuri reduse de scoatere din func?iune. Spre deosebire de centralele nucleare, de exemplu, unde costurile de scoatere din func?iune pot fi de câteva ori mai mari decât costurile centralei, în cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din func?iune, la cap?tul perioadei normale de func?ionare, sunt minime, acestea putând fi integral reciclate.

Dezavantaje

Principalele dezavantaje sunt resursa energetic? relativ limitat?, inconstan?a datorit? varia?iei vitezei vântului ?i num?rului redus de amplasamente posibile. Pu?ine locuri pe P?mânt ofer? posibilitatea producerii de electricitate folosind energia vântului.

La început, un important dezavantaj al produc?iei de energie eolian? a fost pre?ul destul de mare de producere a energiei ?i fiabilitatea relativ redus? a turbinelor. În ultimii ani, îns?, pre?ul de produc?ie pe unitate de energie electric? a sc?zut drastic, ajungând, prin îmbun?t??irea parametrilor tehnici ai turbinelor, la cifre de ordinul 3-4 eurocen?i pe kilowatt or?.

Un alt dezavantaj este ?i "poluarea vizual?" - adic?, au o apari?ie nepl?cut? - ?i de asemenea produc "poluare sonor?" (sunt prea g?l?gioase). De asemenea, se afirm? c? turbinele afecteaz? mediul ?i ecosistemele din împrejurimi, omorând p?s?ri ?i necesitând terenuri mari virane pentru instalarea lor. Argumente împotriva acestora sunt c? turbinele moderne de vânt au o apari?ie atractiv? stilizat?, c? ma?inile omoar? mai multe p?s?ri pe an decât turbinele ?i c? alte surse de energie, precum generarea de electricitate folosind c?rbunele, sunt cu mult mai d?un?toare pentru mediu, deoarece creeaz? poluare ?i duc la efectul de ser?.

Un alt dezavantaj este riscul mare de distrugere în cazul furtunilor, dac? viteza vântului dep??e?te limitele admise la proiectare. Oricât de mare ar fi limita admis?, întotdeauna exist? posibilitatea ca ea s? fie dep??it?.